MATURZYSTO !!!

Jeśli jesteś zdolny, ambitny, chcesz podjąć naukę na dziennych studiach magisterskich i pochodzisz z rodziny byłego pracownika państwowego przedsiębiorstwa gospodarki rolnej powinieneś to przeczytać!

Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości przy wsparciu organizacyjnym Agencji Nieruchomości Rolnych ogłasza Program Stypendiów Pomostowych 2017/2018.

Program jest skierowany do maturzystów, którzy ukończyli szkołą ponadgimnazjalną w 2017 r. i którzy spełniają łącznie następujące kryteria :

  • zakwalifikują się na pierwszy rok dziennych studiów I stopnia lub jednolitych magisterskich realizowanych w polskich publicznych uczelniach akademickich
  • są obywatelami polskimi lub posiadają Kartę Polaka
  • są dziećmi byłych pracowników państwowych przedsiębiorstw  gospodarki rolnej, którzy byli zatrudnieni w tych gospodarstwach na podstawie umowy o pracę w okresie co najmniej 2 lat
  • mieszkają na terenach wiejskich lub w miastach do 20 tys. mieszkańców
  • pochodzą z rodzin, znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej
  • osiągnęli na egzaminie maturalnym co najmniej 90 punktów liczonych zgodnie z algorytmem załączonym do regulaminu.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie: www.stypendia-pomostowe.pl

  Kinga Kujawa- pedagog szkolny