WYPRAWKA SZKOLNA

Istnieje możliwość ubiegania się o dofinansowanie na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2017 r. – „Wyprawka szkolna”.

W roku szkolnym 2017/18 projektem obejmuje się uczniów :

– słabowidzących,

– niesłyszących,

– słabosłyszących,

– z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,

– z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,

– z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,

– z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,

– z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej,

posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

Termin składania wniosków : 08. 09. 2017 r.

Wnioski do pobrania oraz szczegółowe informacje można otrzymać w gabinecie pedagoga i psychologa

Kinga Kujawa

pedagog