INFORMACJA DOTYCZĄCA REKRUTACJI

W związku z pandemią Covid-19 informujemy, że na tę chwilę, ogólne zasady rekrutacji do Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych im. Artura Grottgera pozostają bez zmian. Jednak ze względu na wymagania ograniczonego kontaktu prosimy o składanie dokumentów rekrutacyjnych w formie papierowej  na trzy tygodnie przed ogłoszonym terminem egzaminów wstępnych.

Informacja o zmianie terminu egzaminów wstępnych do PLSP w Supraślu ukaże się na naszej stronie internetowej na trzy tygodnie przed egzaminem.

Zgodnie z zapisami rozporządzenia MEN z dnia 10 kwietnia 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, rodzice kandydatów mający problem z uzyskaniem zaświadczenia lekarskiego w czasie trwania pandemii COVID-19 proszeni są o złożenie informacji o niemożności uzyskania takiego zaświadczenia ze wskazaniem przyczyny. Informację należy złożyć wraz dokumentami rekrutacyjnymi.