Specjalizacje

specjalizacje

Tkanina artystyczna

To wyjątkowa dziedzina sztuki łącząca w sobie różne działania plastyczne. Jest to obszar twórczości artystycznej, w którym przenika się tradycja z nowoczesnością. Kształcenie w tej dyscyplinie, odbywające się głównie poprzez działania warsztatowe, rozwija wiedzę z zakresu tkaniny artystycznej, kształtuje wyobraźnię i wrażliwość na kolor, fakturę, formę i przestrzeń.

W trakcie nauki uczeń poznaje i wykorzystuje w praktyce różnorodne techniki tkackie oraz techniki pokrewne jak: batik, aplikacja, filc, papier czerpany, malarstwo na jedwabiu.Młodzież uczy się zasad projektowania i realizacji tkaniny artystycznej. Techniki klasyczne oraz mieszane wykorzystu­je przy realizacji tkanin przestrzennych, miniaturze tkackiej, lub działaniach reliefowych na płaszczyźnie.

Tkanina Artystyczna jest elitarną dziedziną sztuki.Współczesne artystyczne trendy we wzornictwie, uwidaczniają ogromne zainteresowanie tkaniną oraz technikami pokrew­nymi, w Europie i na świecie. Bardzo wysoko ceni się obecnie specjalistów w tej dziedzinie na rynku pracy.

spaecjalizacje

Techniki rzeźbiarskie

Specjalizacja umożliwia poznanie teoretycznych i praktycznych podstaw pracy w wielu materiałach i technikach plastycznych. Dostępne w szkole zaplecze techniczne pozwala uczniom na pracę przy obróbce drewna, ceramiki, odlewów małych form w metalu oraz modelowaniu form w programach 3D. Na zajęciach realizowane są zarówno artystyczne kreacje jaki przedmioty użytkowe o przemyślanym i ergonomicznym wzornictwie. Zdobyte podczas zajęć podstawowe umiejęt­ności warsztatowe w wielu technikach, pozwalają uczniom i absolwentom na dalszy świadomy rozwój i wybór określonych działań plastycznych do realizacji zamierzonych projektów. Zajęcia pozwalają także kształtować świadomość swoich predyspozycji do pracy w konkretnych dziedzinach.

Umiejętności nabywane w ramach specjalizacji Techniki Rzeźbiarskie dają solidną podstawę do kontynuacji rozwoju artystycznego w tak popularnej współcześnie dziedzinie sztuki jaką jest wzornictwo przemysłowe /design/, rzeźba, ceramika, protetyka, medalierstwo, jubilerstwo.

ikonka graf3Techniki druku artystycznego

To połączenie podstaw grafiki artystycznej (warsztatowej) i użytkowej (projektowej). Tematy realizowane na zajęciach mają na celu opanowanie obu tych dziedzin w stopniu wystarczającym do realizacji dowolnych projektów graficznych w profesjonalny sposób. Pracownie posiadają odpowiednie zaplecze dydaktyczne, umożliwiające pracę w różnych technikach druku artystycznego oraz oprogramowanie komputerowe odpowiednie do realizacji zadań projektowych.
Celem kształcenia jest osiągnięcie dobrego poziomu posługiwania się środkami plastycznymi oraz świadome, samodzielne i kreatywne myślenie. Poprzez działania praktyczne uczeń poznaje tajniki warsztatowe (linoryt, akwaforta, akwatinta, monotypia, techniki mieszane) i kształtuje wrażliwość plastyczną. Kolejnym celem jest posługiwanie się programami graficznymi w stopniu umożliwiającym tworzenie identyfikacji wizualnych oraz różnych projektów graficznych, dotyczących grafiki użytkowej wykorzystywanej w kulturze masowej.

fotoRealizacje intermedialne

Specjalizacja ma za zadanie przygotować ucznia do kreatywnego myślenia i działania; posługiwania się językiem plastycznym w obrazie fotograficznym i filmowym. Treści nauczania dotyczą formalnych środków wypowiedzi artystycznej w fotografii i filmie oraz doboru właściwych środków technicznych w celu uzyskania zamierzonych efektów artystycznych. Uczeń poznaje podstawy obróbki obrazu fotograficznego i filmowego z wykorzystaniem technik komputerowych oraz podstawy technik rejestracji.
Zdobywa wiedzę z zakresu historii oraz teorii fotografii i filmu. Omawiane są zagadnienia związane z obrazowaniem fotograficznym i filmowym w nowoczesnych środkach masowej komunikacji. W ramach zajęć organizujemy wyjazdowe plenery fotograficzne, spotkania z wybitnymi twórcami oraz warsztaty fotograficzne i filmowe. Specjalizacja ma odpowiednie zaplecze sprzętowe i dydaktyczne. Wspomagana jest dwoma dodatkowymi przedmiotami skorelowanymi z wymaganiami realizacji filmowych: montażem audio i montażem video. Pracownia Realizacji Intermedialnych posiada ciemnię fotograficzną, atelier fotograficzne, pracownię komputerową i do dyspozycji sale Filmoteki Szkolnej.